فهرست نویسندگان


<< بازگشت به فهرست نویسندگان

درباره محمد نوچمنی

به نام خدا دارم تو زمینه پشتیبانی و پیاده سازی فنی سایت با مجموعه دوستان در روستای نوچمن همکاری می کنم. من از روییدن خار سر دیوار دانستم ** که ناکس ، کس نمیگردد بدین بالا نشینی ها "صائب تبریزی"